AVISO LEGAL

 

 

En cumplimento do establecido no Art. 10 de la Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.adaoemam.es, é titularidade de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña

 

A responsable do servizo prestado a través da Web é:

 

Identidade: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña

 

Dir. postal: Ctra. Sargadelos, 10, Cervo. C.P. 27891

 

Teléfono: 982557692

 

Correo elect: asociamarina@telefonica.net

 

CIF: G-27.262.799

Inscrita no Rexistro  de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais : E-1416

 

 

 

TERMOS E CONDICIÓNS

 

 

1. USUARIOS: O acceso e/ou uso de este portal de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas.

 

2. USO DO PORTAL: www.adaoemam.es proporciona o acceso a multitude de informacións, datos e fotografías (en adiante, "os contidos") en Internet  pertencentes á Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo  poderían ser servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se cheguen a crear dentro do portal) que Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non emplealos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e a orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxicos que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular os seus mensaxes. Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran adecuados para  a súa publicación. En calquera caso, Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se podan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así como nos perfís oficiais de redes sociais de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña

 

3. PROTECCIÓN DE DATOS: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña cumple coas directrices e obligacións reguladas no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E  DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación de estos datos e demáis normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos personais empleados no seus sistemas de información, así como  a súa confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia en todo momento.

 

4. PROPIEDADE  INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña por sí ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, sonido, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e diseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para  o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do dispoeso nos artígos 8 e 32.1, páragrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida  a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos de esta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sin a autorización de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso personal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña

 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

 

6. MODIFICACIÓNS: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña resérvase o dereito de efectuar sin previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou añadir tanto os contidos e servizos que se presten a través de esta como a forma na que éstos aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

7. ENLACES: No caso de que en www.adaoemam.es se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión de estas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

8. DEREITO DE EXCLUSIÓN: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña resérvase el derecho a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

 

9. XERALIDADES: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña perseguirá o incumplimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle podan corresponder en dereito.

 

10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes  ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña e  o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquera controversia  someterase  ós Xuzgados e tribunais de Viveiro.