INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

 

֍ ¿Quen é o responsable do tratamento  dos seus datos?

Identidade: Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña - CIF: G-27.262.799 

Dirección postal: Ctra. Sargadelos, 10, CP 27891, en Cervo. 

Teléfono: 982 55 76 92 

Correo electrónico: asociamarina@telefonica.net

 

֍ ¿Con que finalidade tratamos os datos personais dos nosos usuarios/as?

En Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña tratamos os datos personais  dos nosos usuarios/as colas seguintes finalidades:

 

Xestión de tódolos servizos de rehabilitación e de intervención psicosocial e laboral prestados pola asociación  nos seus diferentes centros e programas.

Xestión administrativa interna e xestión fiscal e contable da entidade.

Promoción da actividade desenvolvida pola nosa entidade, a través da toma e publicación de imaxes e/ou vídeos, sempre que contemos con seu consentemento previo, nos  que Vd. (ou no seu caso  o menor por Vd. tutelado) poda aparecer durante a prestación dos servizos asistenciais prestados por Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña, para a súa publicación na pxgina web da entidade con dominio www.adaoemam.es    e/ ou  no perfil aberto nas redes sociais Facebook  e Instagram co nome “Asociación Axuda ó Enfermo Mental A Mariña”.

 

֍ ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos datos dos nosos usuarios/as?

A base legal para o tratamento dos datos personais dos nosos usuarios para as finalidades a), e c), arriba indicadas, é o consentemento expreso que  nos facilitou a Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña no momento de solicitar o acceso a algún  dos nosos servizos.

 

A base legal para o tratamento dos datos personais dos  nosos usuarios para a finalidade  b) é o cumplimento de unha obligación legal esixible a Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña.

 

֍ ¿Por canto tempo conservaremos os datos dos nosos usuarios/as?

Os seus datos personaiss ou ben os do menor, proporcionados durante a prestación dos servizos asistenciais prestados nos centros e programas da asociación,  conservaranse por parte de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña mentras se manteña a prestación do servizo asistencial e durante o prazo legal establecido pola normativa nacional e autonómica que poda ser de aplicación aos servizos asistenciais que se prestan na entidade.

Igualmente, debido ás obligacións fiscais e contables de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña derivadas da facturación dos servizos que lle prestamos os seus datos personais, que se relacionen coa facturación de servizos e contabilidade de estos, conservaranse durante o prazo legal de 5 anos no que prescribirían as responsabilidades en esta materia. 

 

֍ ¿A qué destinatarios se comunicarán os datos dos nosos usuarios/as?

No caso de ser necesario para o correcto funcionamiento da entidade, a prestadores de servizos que actúen como encargados de tratamento de Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña, cos que previamente se  firmará o correspondente contrato de acceso a datos que garantizará a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos seus  datos personais e/ou os do menor.

 

Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación legal, Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña procederá a realizar as cesións legais dos seus datos ás que legalmente se encontre obrigado.

 

֍ ¿Cáles son os dereitos dos nosos usuarios/as cando nos facilitan  os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si en Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña estamos tratando datos personais que lles conciernan, ou non.

As  personas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos personais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fines que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamiento dos  seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio da  defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa sua situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos  seus datos. Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ouo exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Si considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi  respetado, Vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)