INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

 

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

 

Identidade: ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA - CIF: G-27.262.799

 

Dir. postal: Ctra. Sargadelos, 10, Cervo. C.P. 27891

 

Teléfono: 982557692

 

Correo electrónico: asociamarina@telefonica.net

 

 

 

¿Con que finalidade tratamos  os seus datos personais?

 

En ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA tratamos os seus datos personais facilitados a través do formulario de contacto da web e dos formularios de captación de datos coa finalidade de responder a sús consulta e/ou remitirlle a información que nos solicite, así como para a tramitación da inscripción como socio.

 

 

 

¿Por canto tempo conservaremos os  seus datos?

 

Conservaremos  os seus datos personais en tanto e canto sxean necesarios para responder a súa solicitude de información ou consulta, procedendo a súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade.

 

Asimismo, os datos relacionados coa súa inscripción como socio manteranse mentras non nos comunique a súa oposición.

 

 

 

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

 

Para ol suposto de que solicite información a través da nosa páxina web a base legal para o tratamento dos  seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita de esta política de privacidade.

 

A base legal para o tratamento dos seus datos é o interés lexítimo do responsable para cumplir con obligacións para cos socios.

 

 

 

¿A que destinatarios se comunicarán  os seus datos?

 

ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA pode compartir os  seus datos personais con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para poder prestarle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargados de tratamento, estos colaboradores  suscribiron  un contrato que garantiza a confidencialidade e  eseguridade dos seus datos. Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación legal, ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA procederá a realizar as cesións legais dos seus datos ás que legalmente se encontre obligada.

 

 

 

¿Cales son  os seus dereitos cando nos facilita  os  seus datos?

 

Calquera persoa ten dereito a obteer confirmación sobre si en ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA a estamos tratando datos personais que lles concirnan, ou non.

 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos personais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

 

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL A MARIÑA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.