AUDITORÍA DE CONTAS

    CONTAS ANUAIS

    AS NOSAS AXUDAS

A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL A MARIÑA continua a desenvolver o Programa “VELANDO POLA MIÑA SAÚDE INTEGRAL” que, neste ano 2024, chega a súa quinta edición. Este programa está a ser cofinanciado pola CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE,  a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedade, xestionado pola SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE para o ano 2023.

 

Isto permite á entidade dar continuidade a un programa que brinda un apoio que resulta fundamental para as mulleres beneficiarias e que contribúe significativamente na mellora da súa calidade de vida.

O obxectivo polo que se traballa de forma continuada a través do Programa “VELANDO POLA MIÑA SAÚDE INTEGRAL IV” é prestar apoio ás usuarias da Unidade Residencial e da Vivenda Tutelada para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con Enfermidade Mental na atención integral da súa saúde. Trátase de facilitar a comprensión e asistencia e/ou seguimento das citas médicas e o cumprimento das indicacións dadas, así como de manter a estabilidade clínica favorecendo o seguimento das pautas farmacolóxicas e indicacións médicas, co fin de cumprir coas mesmas e contar co tratamento médico individualizado adaptado ás necesidades de cada usuaria.

 

Entre as as actuacións que se están a desenvolver atópanse os acompañamentos en citas médicas e talleres de educación para a saúde, entre outras.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade otorgou, á Asociación Saúde Mental A Mariña, unha subvención ao amparo da Orde do 31 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, para  o desenvolvemento do proxecto “ IMPULSA- SAÚDE MENTAL” coa contratación de catro persoas.

Esta axuda responde ao obxectivo político 4: “Unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do alicerce europeo de dereitos sociais”; prioridade 2: “Inclusión social e loita contra a pobreza”; obxectivo específico ESO4.8: “Fomentar a inclusión activa co obxecto de promover a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a participación activa, e mellorar a empregabilidade, en particular para os colectivos desfavorecidos”, e medida 2.H.01: “Apoio á inserción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero”.

 

A súa finalidade e/ou resultado esperado é contribuír a que as mulleres acaden unha maior autonomía a través da promoción da súa independencia económica e do seu apoderamento, reforzando ao mesmo tempo as posibilidades dunha posterior inserción laboral estable, co obxectivo fundamental de lograr a súa plena integración na vida económica e social.

 

 

O Programa CONÉCTATE COA VIDA encádrase na Liña V “Programas de prevención do suicidio en poboación xeral, trastornos mentais (incluídos os trastornos aditivos)” dentro da Orde do 18 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca, polo procedemento de anticipado de gasto, o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais, da Consellería de Sanidade.

 

A través do Programa CONÉCTATE COA VIDA trabállase a promoción do coidado da saúde mental e prevención do suicidio, buscando sensibilizar e concienciar sobre a conduta suicida e a súa prevención, así como sobre o estigma da enfermidade mental, concienciación da enfermidade, favorecer o desenvolvemento da autoconfianza e a autoestima, traballar a comunicación asertiva e a cohesión de grupo.

 

A Asociación Saúde Mental A Mariña obitvo unha subvención, a través da Consellería de Política Social e Xuventude, destinada á adquisición de un vehículo que facilite a prestación de servizos a persoas dependentes ou a persoas con discapacidade, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia.

Isto permite á entidade dar continuidade a un programa que brinda un apoio que resulta fundamental para as mulleres beneficiarias e que contribúe significativamente na mellora da súa calidade de vida.

 

O obxectivo polo que se está a traballar a través do Programa “VELANDO POLA MIÑA SAÚDE INTEGRAL IV” é prestar apoio ás usuarias da Unidade Residencial e da Vivenda Tutelada para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con Enfermidade Mental na atención integral da súa saúde. Trátase de facilitar a comprensión e asistencia e/ou seguimento das citas médicas e o cumprimento das indicacións dadas, así como de manter a estabilidade clínica favorecendo o seguimento das pautas farmacolóxicas e indicacións médicas, co fin de cumprir coas mesmas e contar co tratamento médico individualizado adaptado ás necesidades de cada usuaria.

 

Entre as as actuacións que se están a desenvolver atópanse os acompañamentos en citas médicas e talleres de educación para a saúde, entre outras.

A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL A MARIÑA recibiu unha subvención para desenvolver o Programa “VELANDO POLA MIÑA SAÚDE INTEGRAL IV” durante o ano 2023. Este programa está a ser cofinanciado pola CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE,  a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedade, xestionado pola SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE para o ano 2022.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade otorgou , a Asociación Saúde Mental A Mariña ,unha subvención ao amparo da Orde do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, para  o desenvolvemento do proxecto “APOIO INTEGRAL- SAÚDE MENTAL” coa contratación de catro persoas.

O desenvolvemento do programa “Acondicionamento edificación residencia persoas con enfermidade mental”, financiado íntegramente pola Consellería de Sanidade, vai a permitir ampliar os dispositivos de atención das persoas con enfermidade mental e as súas familias na Comunidade Autónoma e será a segundo dispositivo destas características que xestiona a entidade.

Esta axuda  responde ao  o obxectivo temático 13 «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; prioridade de investimento 13.1 «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; obxectivo específico 13.1.2 «Apoiar o acceso ao mercado de traballo das persoas en situación de vulnerabilidade, o acceso aos sistemas sociais e as medidas de inclusión social e erradicación da pobreza» e liña de actuación 122-Apoio á inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero.

 

 O resultado esperado é mellorar e facilitar a inserción laboral das mulleres contratadas coas finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas cuxa situación se viu agravada como consecuencia da crise ocasionada pola pandemia da COVID-19.

Fundación La Caixa seleccionou o proxecto " Mentalización y sensibilización en Salud Mental," presentado pola nosa entidade á Convocatoria Galicia 2022 no marco do “Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales", con una aportación económica de 15.300 €.

 

A Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía social  otorgou unha subvención ao amparo da Orde do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro  para contratación o desenvolvemento do proxecto Formación en coidados de saúde mental coa contratación de dúas persoas.

A Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña acaba de recibir unha subvención para desenvolver o Programa “Velando pola miña saúde integral II”. Este programa está a ser cofinanciado, a través da Consellería de Emprego e Igualdade, pola  Secretaría Xeral da Igualdade  a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2020

 

O obxectivo polo que se está a traballar é prestar apoio ás usuarias da Unidade Residencial e da Vivenda Tutelada para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con Enfermidade Mental.

 

A Asociación de Axuda ó Enfermo Mental a Mariña percibiu unha subvención  financiada a través da Consellería de Sanidade, que solicitou a través da Federación Saúde Mental Feafes Galicia, destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia pola COVID-19 ten na saúde mental da poboación galega.

 

Esta axuda contempla duas liñas, unha de investimento en instalacións e equipamentos  coa cal se melloraron as instalacións e equipamentos do C.R.P.L. de Burela  e outra a través da  cal desenvolve o programa Proxima e Emociona.

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

 

Este ano a Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña conta novamente cunha subvención que permite dar continuidade ó desenvolvemento do programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, COIDANDO DE MIN V. Este programa está subvencionado pola Secretaría Xeral da Igualdade e o Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e busca promover a igualdade, a saúde e iclusión social.

 

 Os resultados esperados son que, as mulleres participantes, continúen mellorando e afianzando a seguridade en sí mesmas, continúen mellorando o coñecemento da enfermidade, melloren ou manteñan a integración na comunidade, adquiriran ou melloraren estratexias de afrontamento ante situación adversas, manteñan ou aumenten a rede social de apoio e sempre prestándolles apoio naquelas situacións que o precisen.

 

A Asociación Saúde Mental A Mariña recibiu unha subvención para desenvolver o Programa “Velando pola miña saúde integral III” durante o ano 2022. Este programa está a ser cofinanciado, a través da Consellería de Emprego e Igualdade, pola Secretaría Xeral da Igualdade a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2021.

 

O obxectivo polo que se está a traballar é prestar apoio ás usuarias da Unidade Residencial e da Vivenda Tutelada para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con Enfermidade Mental na atención integral da súa saúde.

 

 Esto permite á entidade dar continuación a un programa que brinda un apoio que resulta fundamental para elas e que contribúe significativamente na mellora da súa calidade de vida.

 

Entre as as actuacións que se están a desenvolver atópanse os acompañamentos en citas médicas e talleres de educación para a saúde entre outras.

 

 

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

 

A Asociación Saúde Mental A Mariña continúa desenvolvendo o programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, COIDANDO DE MIN, que chega xa ao seu VI ano de realización. Este programa está subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade a través da Secretaría Xeral da Igualdade.

 

Os resultados esperados son que as mulleres participantes continúen mellorando e afianzando a seguridade en sí mesmas, continúen mellorando o coñecemento da enfermidade, melloren ou manteñan a integración na comunidade, adquiriran ou melloraren estratexias de afrontamento ante situación adversas, manteñan ou aumenten a rede social de apoio e sempre prestándolles apoio naquelas situacións que o precisen.

 

Grazas a este programa conseguimos ademáis mellorar a calidade de vida do colectivo de persoas con enfermidade mental e as súa familias así como buscar unha maior igualdade e concienciación na sociedade en xeral.

 

 

SAUDE MENTAL

"A Mariña"

SAUDE MENTAL
"A Mariña"