AUDITORÍA DE CONTAS

    CONTAS ANUAIS

    AS NOSAS AXUDAS

A Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía social  otorgou unha subvención ao amparo da Orde do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro  para contratación o desenvolvemento do proxecto Formación en coidados de saúde mental coa contratación de dúas persoas.

A Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña acaba de recibir unha subvención para desenvolver o Programa “Velando pola miña saúde integral II”. Este programa está a ser cofinanciado, a través da Consellería de Emprego e Igualdade, pola  Secretaría Xeral da Igualdade  a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2020

O obxectivo polo que se está a traballar é prestar apoio ás usuarias da Unidade Residencial e da Vivenda Tutelada para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con Enfermidade Mental.

A Asociación de Axuda ó Enfermo Mental a Mariña percibiu unha subvención  financiada a través da Consellería de Sanidade, que solicitou a través da Federación Saúde Mental Feafes Galicia, destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia pola COVID-19 ten na saúde mental da poboación galega.

Esta axuda contempla duas liñas, unha de investimento en instalacións e equipamentos  coa cal se melloraron as instalacións e equipamentos do C.R.P.L. de Burela  e outra a través da  cal desenvolve o programa Proxima e Emociona.

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

Este ano a Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña conta novamente cunha subvención que permite dar continuidade ó desenvolvemento do programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, COIDANDO DE MIN V. Este programa está subvencionado pola Secretaría Xeral da Igualdade e o Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e busca promover a igualdade, a saúde e iclusión social.

 Os resultados esperados son que, as mulleres participantes, continúen mellorando e afianzando a seguridade en sí mesmas, continúen mellorando o coñecemento da enfermidade, melloren ou manteñan a integración na comunidade, adquiriran ou melloraren estratexias de afrontamento ante situación adversas, manteñan ou aumenten a rede social de apoio e sempre prestándolles apoio naquelas situacións que o precisen.

Asociación de axuda

ó enfermo mental

A Mariña

Síguenos nas redes:

Asociación de axuda ó enfermo mental
A Mariña